بیا بنشین پای درد دل های من

"بیا بنشین پای درد دل های من

من از مرد بودن حرف میزنم

و تو از زن بودنت حرف بزن

بیا قدری بیشتر درد دل کنیم

بیا قدری بیشتر یکدیگر را بشناسیم

بیا بنشین که من حرف ها دارم

بیگمان تو هم

 ناگفته های زیادی داری

بیا از دلتنگی هایت بگو

خواسته های یک زن را بیان کن

بیا از لطافت زنانه ات دفــاع کن

بیا زمختی دستان مرا بشناس

که اگر من تو را نشناسم

 و تو مرا نشناسی...

مــــا شــکست خواهیم خورد.! "

/ 0 نظر / 268 بازدید